Visie

Visie op identiteit

Op onze openbare basisschool is iedereen welkom, ongeacht levensovertuiging, politieke voorkeur, godsdienst, afkomst, geslacht of sexuele geaardheid. Dit geldt voor leerlingen, maar ook voor ouders, teamleden en stagiaires. Wederzijds respect en tolerantie zijn de belangrijkste waarden in de school.

Leerlingen, ouders en teamleden hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om van De Lijster een ontmoetingsplaats voor iedereen te behouden. Om dit te bereiken besteden wij structureel aandacht aan communicatie, burgerschap en integratie.
Op deze wijze trachten wij een bindende factor in de gemeenschap te zijn. 
 

Visie op leren

Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en leerkrachten. Iedere leerling heeft recht op onderwijs wat afgestemd is op zijn of haar niveau en mogelijkheden. Hierbij werken de leerlingen met een onderzoekende houding vanuit een concrete situatie of context, waardoor de opgedane kennis en ervaringen toegepast kunnen worden in abstracte situaties. Hierin is een doorgaande lijn zichtbaar in onder-, midden- en bovenbouw. In de onderbouw is de concrete situatie nog dagelijks aan de orde, naarmate de leerlingen ouder worden, wordt deze ervaring regelmatig als voorkennis opgehaald. 
 

Visie op pedagogisch klimaat

Om tot leren te komen is een positief klimaat noodzakelijk.

Dit willen we bereiken door:
• ieder kind als uniek individu te koesteren en (op) te voeden
• iedere dag op een prettige manier te starten en af te sluiten
• ieder kind positief te benaderen
• omgangsvormen aan te leren
• gewenst gedrag te belonen
• regels en afspraken te hanteren
• als leerkracht een goed voorbeeld te zijn 
 

Visie op didactisch handelen

We willen ieder kind een schat aan kennis, vaardigheden en inzicht meegeven.

Dit willen we bereiken door:
• hoge verwachtingen van ieder kind te hebben
• te werken met het directe instructiemodel
• kinderen met en van elkaar te laten leren
• zelfstandigheid en reflectie aan te leren
• een uitdagende leeromgeving te bieden
• ons didactisch handelen af te stemmen op de behoeften en mogelijkheden van het kind 
 

Visie op vakinhouden

De lesstof wordt op de Lijster zowel per vak als integraal aangeboden om zo de opgedane kennis en vaardigheden ook daadwerkelijk in een groter geheel te plaatsen. Begrijpend lezen is bijvoorbeeld geen op zich zelf staande vaardigheid, maar zeer belangrijk bij het zoeken naar informatie. De lesinhoud komt bij voorkeur vanuit een tastbare, natuurrijke omgeving. In en om de school proberen we een uitdagende leeromgeving te creëren. Dit is terug te zien in onder andere de binnentuinen en de kinderkeuken. Hiermee komen wij tegemoet aan de grote verschillen in leerstijlen interesses tussen kinderen. 
 

Visie op zorg en begeleiding

Alle kinderen zijn onze gezamenlijke zorg en verantwoordelijkheid.
Onder zorg verstaan wij het afstemmen van het onderwijs op de behoefte van kinderen. Hoewel wij werken vanuit een jaarklassensysteem, nemen wij het ontwikkelingsniveau van het kind als uitgangspunt voor het lesaanbod. Om een goed beeld te krijgen op de ontwikkeling van de kinderen maken wij gebruik van methodegebonden toetsen, CITO-toetsen en het ontwikkelingsvolgmodel. De zorg wordt planmatig georganiseerd en uitgevoerd en gecommuniceerd met ouders. Van ouders verwachten wij in deze een betrokken houding. 
 

Visie op beroepshouding

Het belang van de ontwikkeling van kinderen is altijd leidend voor ons handelen.
Wij hebben daarom hoge verwachtingen van al onze medewerkers. Zo willen wij dat leerkrachten in ruime mate beschikken over lesgevende capaciteiten en actuele kennis en vaardigheden. Daarnaast reflecteren wij voortdurend op ons handelen. Bovendien zijn wij structureel bezig om onze competenties te versterken en ons handelen te professionaliseren. Binnen het team willen we hierbij zo veel mogelijk gebruik maken van elkaars talenten.
Wij verwachten van alle medewerkers een trotse en positieve houding ten aanzien van het vak, de school en de kinderen en dragen dit allen uit. We vinden goede samenwerking belangrijk, zowel binnen het team, als met ouders en andere betrokkenen. 
 

Visie op leiderschap

Wij hechten veel waarde aan een sterke schoolleider, die hoge ambities heeft op het gebied van onderwijskwaliteit en opbrengsten. Hij/zij beschikt over goede communicatieve vaardigheden naar alle betrokkenen en draagt bij aan een positieve uitstraling.
We verwachten van een schoolleider dat hij/zij de leerkrachten faciliteert en motiveert om zich te ontwikkelen tot excellente leerkrachten. Ook verwachten wij van een schoolleider dat hij/zij de leerkrachten observeert en aanstuurt, gericht op professionele beroepshouding en versterking van de competenties. Hierbij is het streven naar de maximale ontwikkeling van een kind zowel uitgangspunt als doel.
Tevens houdt hij/zij rekening met de werkdruk en neemt daar waar nodig passende maatregelen. Hierbij worden instrumenten als reflecteren, monitoren en coachen gebruikt.