info@obs-delijster.nl 0342 - 423 968

Ouderraad

Wat doet de Ouderraad?

De ouderraad (OR) is een dynamische groep van enthousiaste ouders die zich, op vrijwillige basis, actief inzetten om door middel van extra activiteiten de kinderen een nog fijnere schooltijd te bezorgen. Concreet betekent dit, dat de OR hiervoor in grote mate samenwerkt met de school. De OR streeft ook naar het vergroten van de betrokkenheid van de ouders met de school door te fungeren als aanspreekpunt en doorgeefluik voor de ouders en de school. De OR heeft ongeveer eenmaal per 6 weken een vergadering.
Ouders die geïnteresseerd zijn en/of gemotiveerd zijn om activiteiten te bedenken en/of uit te voeren voor de school, kunnen zich altijd aanmelden bij de OR. Ook kan vrijblijvend een vergadering bijgewoond worden.

De OR is actief bij de volgende zaken/activiteiten:

Sinterklaasfeest
Kerstdiner
Eitje Tik
Sportdag (Koningsspelen)
Zomerfeest
Schoolreisjes
Schoolkamp
Beheer en inning van de ouderbijdrage
Jaarlijkse Algemene Ouderavond (Infomarkt)

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage bedraagt € 40,= per kind. In het begin van het schooljaar ontvangt u daarvoor jaarlijks het verzoek van de OR dit bedrag over te maken naar de bankrekening, NL50 RABO 0129 2297 33 t.n.v. Stichting Reservefonds O.B.S. De Lijster. Deze ouderbijdrage is wettelijk niet verplicht, maar ook niet vrijblijvend. De meeste activiteiten worden echter volledig uit de ouderbijdrage betaald. Als er niets extra’s gedaan kan worden op school is dat een verarming van het schoolplezier van uw kind. Dat willen wij niet en wij denken u ook niet. Via de bijzondere bijstand is het mogelijk om in specifieke omstandigheden in aanmerking te komen voor vergoeding van de ouderbijdrage via de gemeente. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de schooldirecteur. De ouderbijdrage is inclusief de kosten voor de schoolreisjes. Wanneer de bijdrage niet betaald wordt, kunnen bovengenoemde activiteiten niet georganiseerd worden of moeten we in het uiterste geval kinderen uitsluiten. De leerlingen van groep 7 en 8 betalen nog extra voor hun driedaagse schoolkamp. De bijdrage aan dit kamp is ongeveer € 25,- per kind. U ontvang hiervoor een aparte brief.

Jaarlijkse algemene ouderavond

Eenmaal per jaar, aan het begin van het schooljaar, is er een Algemene Ouderavond. Ouders/verzorgers worden dan geïnformeerd over alle nieuwe plannen en ontwikkelingen van de school. Tevens wordt er financiële verantwoording afgelegd over de bestedingen vanuit de ontvangen ouderbijdrage over het afgelopen schooljaar. Tijdens de Algemene Ouderavond worden de ouders/verzorgers in de gelegenheid gesteld om op informele wijze kennis te maken met de leerkrachten. Dit wordt gedaan door middel van een Infomarkt, waarbij leerlingen hun ouders rondleiden door de school, met behulp van een stempelkaart. Voor een klein hapje en een drankje wordt gezorgd. Een zeer informatieve avond waarbij uw aanwezigheid bijzonder op prijs wordt gesteld.

Hoe komt ik in contact met de OR?

U kunt alle leden op school aanspreken·
Via e-mail info@obs-delijster.nl t.a.v. de OR
Schriftelijke mededelingen kunt u deponeren in de brievenbus bij de hoofdingang van de school.

Vergaderingen Ouderraad

Indien u een vergadering van de ouderraad wilt bijwonen kunt u bij de voorzitter (info@obs-delijster.nl ) opvragen wanneer en waar de eerst volgende vergadering is.