Aanvragen verlof


Wanneer u voor uw kind(eren) verlof wilt aanvragen, kunt u via de link het formulier uitprinten en inleveren bij de directeur. Het papieren formulier is ook op school verkrijgbaar, het ligt voor u klaar in de ouderinformatiekast.

Download hier het formulier vrijstelling schoolbezoek 

Formulier vrijstelling schoolbezoek

Of de directeur uw kind(eren) verlof mag geven, is aan strikte wettelijke regels gebonden:

EEN OF MEER DAGEN VRIJ
Een vrije dag onder schooltijd moet worden aangevraagd op het speciaal daarvoor bestemde formulier. Bij de beoordeling of een aanvraag al dan niet kan worden toegewezen, baseert de directeur zich op de regels zoals die in de wet zijn vastgelegd. Daarin staat dat de directeur voor gewichtige (belangrijke) omstandigheden maximaal 10 schooldagen per jaar verlof mag verlenen.

Een verzoek voor buitengewoon verlof moet daarom vooraf schriftelijk aan de directeur worden voorgelegd. 

EXTRA VAKANTIEVERLOF
Het ministerie heeft voor de school strikte regels opgesteld voor extra (vakantie)verlof.

Hoofdregel is dat voor alle leerlingen geldt dat er geen vrij mag worden gegeven voor vakanties buiten de gewone schoolvakanties om.

Dit houdt in dat voor een extra dag vrij vóór een vakantie bijvoorbeeld om eerder te willen vertrekken in verband met het vermijden van het drukke vakantieverkeer of het gebruik willen maken van een goedkoper tarief géén vrij gegeven wordt. Gaan ouders toch, dan is de school verplicht om voorkomende gevallen te melden bij de ambtenaar leerplicht.

Bij uitzondering kan er één keer per schooljaar extra vakantieverlof worden verleend voor ten hoogste 10 dagen. Deze uitzondering op bovenstaande regeling is opgenomen als het specifieke beroep van één der ouders het onmogelijk maakt in één van de regulier vastgestelde vakanties op vakantie te gaan.
Indien toestemming wordt verleend, geldt dit nooit voor de eerste weken na de reguliere zomervakantie.
Een verzoek voor extra vakantieverlof dient u schriftelijk in bij de directeur. U heeft daarbij als werknemer een verklaring van de werkgever nodig waarin staat welk beroep u heeft en dat het onmogelijk is in dat jaar één van de vastgestelde schoolvakanties op te nemen als gevolg van de bijzondere werkomstandigheden.
leerplichtambtenaar voor “De Lijster” is mevrouw G. Schippers. Zij is telefonisch bereikbaar via 140342 en per email: g.schippers@barneveld.nl

Download hier het boekje "Extra verlof"  met alle wettelijke regels.

Boekje "Extra verlof"

BIJZONDERE FEESTDAGEN
Voor de viering van bijvoorbeeld Islamitische feestdagen kan ook 1 dag extra verlof worden aangevraagd. Het gaat hierbij om de eerste dag van het officiële suikerfeest en offerfeest. Ook hier geldt: schriftelijk aanvragen.

In alle gevallen verzoeken wij u vriendelijk, tijdig de verzoeken voor verlof in te dienen. 

ONGEOORLOOFD SCHOOLVERZUIM
Bij elk vermeend onwettig schoolverzuim is de school verplicht om contact op te nemen met de leerplicht–ambtenaar van de gemeente Barneveld. Bij ongeoorloofd schoolverzuim wordt er een procesverbaal opgemaakt. U loopt het risico op een boete van 50 euro per leerling per dag en een aantekening in het strafblad.