Ziekte


Als kinderen door ziekte of andere omstandigheden de lessen niet kunnen volgen, zijn de ouders verplicht dit vóór schooltijd mondeling, schriftelijk of telefonisch door te geven. U kunt bijvoorbeeld een briefje aan één van uw andere kinderen mee naar school geven, of bellen met 0342-423968.

Wanneer een leerling zonder berichtgeving afwezig is, beschouwen wij dit als ongeoorloofd schoolverzuim en zullen we dezelfde dag de ouders benaderen over de reden van de afwezigheid. 

MAATREGELEN TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN LESUITVAL:
De school zal haar uiterste best doen om bij ziekte of verlof van de leerkracht op tijd vervanging te regelen. Als op de eerste dag van afwezigheid van een leerkracht geen vervanging mogelijk is, zullen we intern vervangen of groepen samenvoegen. Alleen in klemmende situaties zullen wij, als er geen vervanging of samenvoeging van groepen mogelijk is, een groep vanaf de 2e dag naar huis sturen. Ouders krijgen hiervan schriftelijk bericht. Kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 kunnen dan huiswerk meekrijgen. Als uw kind in voorkomende gevallen niet thuis kan blijven vanwege uw verplichtingen elders dan wordt met u een oplossing gezocht voor opvang.

Het is niet vanzelfsprekend dat de directeur of de intern begeleider de lessen overnemen.